1. Business
  2. Accounting
  3. help accounting...

Question: help accounting...

Question details
Help Accounting!

a) Berikut adalah baki Imbangan Duga Aulia Limited pada 30 September 2017. Below is trial balance for Aulia Limited as per 30 September 2017 Imbangan Duga/ Trial Balance Adjusted RM Akaun /Accounts RM Dr Cr Dr 7,825 30,500 7,825 30,500 Tunai/Cash Account belum terima Accounts receivable Bekalan/ Insurans Pra-bayar Prepaid insurance Peralatan/Equipment Susut nilai terkumpul-Peralatan 39501,500 3,750 92,15092.150 84150 42,500 22,900 9,390 1,800 33,4804os 36,500 36,500 Kenderaan/Vehicle Susut nilai terkumpul-Kenderaan Accumulated depreciation- Vehicle Akaun belum bayar/ Accounts payable 8,250 8,310 Gajl belum bayar Salaries payable 5,000 5,000 Yuran perkhidmatan belum diperolehi Unearned services fees Aulia Modal/Capital 69.470 244,600 69,470 Aulia Pengeluaran/Drawing 5,000 5,000 244,600 Bayaran perkhidmatan yang diperolehi Services fees eaned Perbelanjaan Pelbagai Miscellaneous expenses Perbelanjaan Insuran Insurance expenses 4,435 4,435 2,250 3/9
4,700 5,780 Perbelanjaan Utiliti Utility expenses Perbelanjaan Susut Nilai Peralatan Depreciation expenses-Equipment Perbelanjaan susut nilai-- Kenderaan Depreciation expenses-Vehicle Perbelanjaan bekalarn Supplies expenses Perbelanjaan sewa /Rent expenses Perbelanjaan Gaji Salaries expenses 9,020 4,650 3,150 18,000 174,100 172,300 Jumlah / Total 1 379.110 1 372.110 I 395.660 | 395660| Dikehendaki Required: Kenal pasti dan sediakan tujuh catatan jurnal entri yang melaraskan akaun pada 30 September 2017. (Nota: Tiada akaun yang terlibat lebih daripada satu pelarasan). Identify and prepare seven journal entries that adjusted the account as at 30 September 2017, (Note: None of the accounts were affected by more than one adjusting entry) (14 markah/marks) b) Jentera pejabat telah dibeli pada 3 Januari 2013 dengan harga RM117,500 Jentera ini mempunyai jangka hayat yang dianggarkan selama 8 tahun, anggaran nilai sisa adalah RM7,500 dan pengiraan susut nilai mengunakan kaedah garis lurus. Office machinery purchased on January 3, 2013 at a cost of RM117,500 The machine has an estimated useful life of 8 years, an estimated residual value is RM7,500 and is depreciated by straight line method Dikehendaki/Required (0 Apakah nilai buku bersih jentera pada 31 Disember 20167 What was the net book value of the machine as at 31 December 2016 (3 markah/marks) (i) Dengan mengandaikan bahawa jentera itu telah dijual pada 1 Julai 2017 pada harga RM53,500, catitkan catatan jurnal yang berkaitan; Assuming that the machine was sold on 1 July 2017, for RM53,500, prepare the journal entries to record 4/9
Dengan mengandaikan bahawa jentera itu telah dijual pada 1 Julai 2017, pada harga RM53,500, catitkan catatan jurnal yang berkaitan; Assuming that the machine was sold on 1 July 2017, for RM53,500, prepare the ournal entries to record (i) 4/9 CIA1001 Susut nilai bagi enam bulan pada tahun 2017. Depreciation for the six months in 2017 Jualan jentera. The sale of the machine. (8 markah/marks) (Jumlah/Total: 25 markah/marks)
Solution by an expert tutor
Blurred Solution
This question has been solved
Subscribe to see this solution