1. Other
  2. Other
  3. malaya kang pumili ng gusto mong ilarawan halimbawapamilyasarilihinahangang babae...

Question: malaya kang pumili ng gusto mong ilarawan halimbawapamilyasarilihinahangang babae...

Question details

Malaya Kang pumili Ng gusto mong ilarawan halimbawa:pamilya,sarili,hinahangang babae o lalako,paboritong lugar.gamit Ang pinaghalong obhetibo at subhetibong paglalarawan.sumulat Ng isang testing description/naglalarawan(100-150)
Solution by an expert tutor
Blurred Solution
This question has been solved
Subscribe to see this solution