1. Business
  2. Economics
  3. question 4 a tiga projek kerjakerja awam yang saling eksklusif...

Question: question 4 a tiga projek kerjakerja awam yang saling eksklusif...

Question details

Question 4 a) Tiga projek kerja-kerja awam yang saling eksklusif, Alpha, Gamma dan Beta kini sedang dipertimbangkan bagi menyediakan prasarana kemudahan awam melalui peruntukan Rancangan Malaysia Kesebelas, RMK11. Kos dan faedah masing- masing projek dimasukkan ke dalam Jadual S4(a) di bawah. Setiap projek mempunyai hayat berguna selama 50 tahun, dan MARR adalah 10% setahun. Projek yang manakah antara projek-projek ini harus dipilih sebagai project terbaik mengikut peruntukan yang disediakan? (Nota: Gunakan prosedur nisbah B-C peningkatan) Three mutually exclusive alternative public-works projects; Alpha, Gamma and Beta are currently under consideration in providing the public infrastructure facilities via Eleventh Malaysia Plan budget. Their respective costs and benefits are included in Table Q4(a) below. Each of the projects has a useful life of 50 years, and MARR is 10% year. Which, if any of these projects should be selected as the best project that follows the provided budget? Note: Use incremental B-C ratio procedure). Jadual S4(a)/Table Q4(a Alpha Gamma Beta Pelaburan kapital Capital investment Kos penyelenggaraan tahunan Annual operating and maintenance costs Nilai pasaran Market value Faedah tahunan Annual benefit RM8,500,000RM10,000,000 RM12,000,000 operasi dan M750,000RM725,000 RM1,250,000 RM1,750,000 RM2,000,000 RM2,150,000RM2,265,000RM2,500,000 RM700,000 (8 markahlmarks)

Solution by an expert tutor
Blurred Solution
This question has been solved
Subscribe to see this solution