1. Science
  2. Biology
  3. question 5 is the complete sequence of the transcribed region...

Question: question 5 is the complete sequence of the transcribed region...

Question details

Question 5 is the complete sequence of the transcribed region of a gene encoding a plant protein. The introns have been omitted ccgagcacca caaaatagag atcaattcac tgacagtcca ccg gtcctctttg cggcag tetaggcaac tacagtgtga gegegagcte agatgge taageggctg tagt categeccte gtggetctca ccacegctga aggtgaggce caggagagct cgettgaggc atgeeggcag tggacc aacagttgge eggtcggetg ccatggagca cggggctcca gatgegatge cagc tecgagatgt tagegccaag tgccgetctg tegccgtcag ccaagtcgca gacaatatg agcaaactgt ggtgeegecc aagggcggat cettctaccc tggtgagace ca acaaggaata ttttggggaa catcttcaca aacagtacaa attatccagg ccaagettct ccacaacage caggacaagg gcaacagect ggcaaatggc aagaaccagg acaagggcaa gat aggaaaaggg caaca aataggacaa cagcacacag gacaaaggca acaaccagta caagggcaac aaataggaca agggcaacaa ccagaacaag ggcaacaacc aggacaatgg caacaagggt actatccaac ttetccacag cagctaggac aagggcaaca accaggacaa ggcaacaat caggacaagg gcaacaaggg cactacccaa cttctctaca acagccagga caagggcaac aagggcatta cctagcttct cagcagcage cagcacaagg gcaacaaggg cactacccaa cttctcagea geagccagga caagggcaac aagggcacta cccagettet cagcagcage caggacaagg gcaacaaggg cactacccag cttetcagca agagccagga caagggcaac aagggcaaat eccagcttct caacagcagc caggacaagg gcaacaaggg cactacccag cttctctgca gcaaccagga caacaagggc attacccaac ttetctacag cagctaggac aagggcaaca aataggacag ccaggacaaa agcaacaace aggacaaggg caacatccag aacaagggea acaaccagga caagggcaac aagggtacta tccaacttct ccacagcage caggacaagg gcaacaacta ggacaaggge aacaagggta ctacccaact tetccgcage agccaggaca agggcaacaa ccaggacaag ggcaacaagg gcactgccca acgtcccege agcagacagg acaagegcaa caaccaggac aaggccaaca aataggacaa gtgcaacaac caggacaagg gcaacaaggg tactacccaa ettctctgca gcagectgga caagggcaac agtcaggaca agggcaacag tcaggacaag gacaccaace aggacaaggg cagcaatcag gacaagagca acaaggetac gacagcccat accatgttag egeagageag caagcggcca geccaatggt ggcaaaggcg cageagcecg egacacaget gecgacagtq tgteggatgg aggggggega cgeattgtcg gctagccagt gatagaacte tetgeagett aacgtgatge gtgttcacag tgccag acgccactgc agcaactc gggtattacc caagegtaac ttctcctogg caggggtcat caatggtact acccaacttc tetgcagcag ccaggacaag ggcaaca aaacaagggt actacccaac ttetctgeag caaccaggac gggcaacaag ggtactaccc aactt ctccg gcatggtgct tgggcatgca tgcaccttat ctatccaata tttttcatgt aactagagta aaac aaaaagaaca aaatgggtgt tgtatagtat gggt ccaata ataatgcaaa atgaaaagct tetccageta a. What would be the first 10 nucleotides in the mRNA? by this gene? b. What would be the first 5 amino acids of the protein encoded region, 3 UTR c. Mark the sequences corresponding to the 5-UTA, ooding i and signal.
Solution by an expert tutor
Blurred Solution
This question has been solved
Subscribe to see this solution